1
1
  
ID/PW 찾기

접속통계

  
  
   221127 영적 고수가...
  
   221120 5차원 감사
  
   221113 생각과 말의...
  

 
  
  
   내공과 명검과 단약
  
   이미 응답받은...
  
   자자손손 계승발전
  

  
  
   뼛속 깊이 새겨진...
  
   묶고 푸는 말의 권세
  
   묶고 푸는 권세를...
  
  
  
   죄와 심판이라는...
  
   높아지기와 낮아지기
  
   불못에 들어갈 대상들
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   밤에 꾸는 꿈과 운
  
   맹신과 무시
  
   예지적인 꿈과 은혜
  
   하루라도 더 젊을 때
  
   은혜와 믿음
  
   언어 습관이 미래다
  


 

Copyright ⓒ dreamel, All rights reserved   Since 2003.09.15